Pytanie o drogę, oraz wskazywanie drogi - Rozmówki Angielskie


 Look at the map, study the vocabulary and do the task.

A- train station B- church

C- park D- bank

E- bust stop F- school

Vocabulary:

Turn left / right- skręcać w lewo / prawo

Take (the first, the second…) right/ left- brać (pierwszy, drugi..) zakręt w prawo / lewo

Go past- przechodzić obok, mijać

Go straight (ahead)- iść prosto (przed siebie)

On your left / right- po twojej lewej /prawej

Pass- mijać

Cross the road- przechodzić przez ulicę

At the junction- na skrzyżowaniu

Opposite- naprzeciwko

Next to- obok

Behind-za

Between- pomiędzy

Excuse me- przepraszam

Fill in the words below correctly. There are some additional words so be careful !

Turn left, go past, right, on your left, cross, go straight ahead, excuse, go straight

1) A: ……………..me, do you know where the bank is ?

B: Yes, ………….. on. Then, turn ………. at the corner. Go to the end of the road. ……………………there. ………………………….. At the junction turn right. ………………….. the park . At the corner go left. Go past one block and there is the bank ………………………….

A: Thank you very much.

B: You’re welcomeOpposite, ahead, cross, behind

2) A: Excuse me, could you help me , please ?

B: Yes, of course

A: where is the train station ?

B: ……………..the street and go ……………., cross the street again, go to the end of the road and you will see the train station, which is ……………. the school.

A: Thank you very much. Bye

B: You’re welcome, byepass, next to, cross, take x2, between

3) A: Hello, I’m looking for the nearest bus stop…

B: Hello, I can help you.

Ok, so you have to ……………. the first right, ………….the second left, …………. the street, ………….. the church and go straight ahead until you see the bus stop, which is ……………… the train station.

A: Thanks

B: You’re welcome, byeAnswers:

  1. excuse, go straight, right, turn left, go straight ahead, go past, on your left

  2. Cross, ahead, opposite

  3. take ,take, cross, pass, next to


autor: Katarzyna Kubera